ขนาด 50 กรัม                 ขนาด 80 กรัม                 ขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัส